Opvoedingsondersteuning

“Drie kinderen opvoeden is eigenlijk al moeilijk genoeg, maar door de beperking van onze jongste zoon, liepen we helemaal vast. Hij vroeg zoveel aandacht dat de andere twee steeds opstandiger werden. De thuisbegeleider heeft ons geholpen om dit te doorbreken. Ze zeggen dat ‘vreemde ogen dwingen’, maar bij ons gold dat ‘vreemde ogen hielpen’!”
– Martin, 40 jaar

Voor wie?

Gezinnen waarvan de ouders kampen met opvoedingsproblemen en/of de kinderen gedragsproblemen vertonen, al dan niet als gevolg van een stoornis, beperking of handicap.

Wat willen we bereiken?

Met deze vorm van thuisbegeleiding willen we bereiken dat:

 • Opvoeders hebben (nieuwe) opvoedingsvaardigheden en opvoedingsstrategieën geleerd en kunnen deze toepassen
 • Opvoeders hebben informatie gekregen over de (normale) ontwikkeling van kinderen en de rol van opvoeding hierbij
 • Opvoeders creëren een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving voor de kinderen
 • Het zelfvertrouwen van opvoeders in hun rol als opvoeder is toegenomen

Wat gaan we doen?

Samen met de opvoeders worden de opvoedingssituatie en de ervaren problemen in kaart gebracht. De thuisbegeleider participeert in de dagelijkse bezigheden, observeert en bespreekt de interactie tussen gezinsleden. Door voorbeeldgedrag en coaching krijgen opvoeders handeling- en communicatiealternatieven aangedragen en kan het opvoedingsklimaat verbeteren. Ook signaleert de thuisbegeleider of er onderliggende problemen zijn, en bespreekt deze met de opvoeders.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

 • De huidige opvoedingssituatie en de gewenste opvoedingssituatie doorspreken
 • Informatie geven over de ontwikkeling van kinderen, de rol van opvoeding daarbij en het belang van een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving
 • Observeren, analyseren, spiegelen en nabespreken van dagelijkse interacties
 • Concrete opvoedingstips en handelingsalternatieven aandragen
 • Participeren in geselecteerde opvoedingssituaties om nieuwe opvoedingsstijlen aan te leren
 • Eventuele onderliggende problematiek signaleren en of verbanden leggen met andere probleemgebieden
 • Met andere betrokken hulpverleners overleggen en afstemmen
 • Zo nodig meegaan naar school en of de behandelende instantie van het kind om opvoeders te ondersteunen hun vragen en klachten op een constructieve manier te uiten
 • Zo nodig verwijzen voor diagnostiek of gespecialiseerde hulp/zorg
 • Bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen

Aanvullende informatie

Bij opvoedingsondersteuning kan er gewerkt worden met verschillende methodieken of werkwijzen, bijvoorbeeld Triple P, Opvoeden Zo en Videohometraining.