Organisatie huishouden

“Ik heb nooit echt geleerd hoe een huishouden hoort te werken. En dus werd de chaos steeds groter, ik zag door de bomen het bos niet meer. Mijn buurvrouw heeft me toen aan thuisbegeleiding geholpen en daar ben ik blij om. Ik heb allerlei dingen geleerd die ik gewoon niet wist en nu gaat het goed!”
– Gerard, 43 jaar

Voor wie?

Cliënten die de regie over het huishouden kwijt zijn of kwijt dreigen te raken en die niet in staat zijn zelfstandig deze situatie te herstellen.

Wat willen we bereiken?

  • Cliënt heeft praktische vaardigheden aangeleerd waardoor hij in staat is om zelfstandig een huishouden te voeren, of daar hulp bij te organiseren
  • Cliënt heeft inzicht in omstandigheden die de regie over het huishouden kunnen verstoren en kan hier adequaat op inspelen
  • Als cliënt langdurig niet in staat is zelf zijn huishouden te voeren, is er een derde ingeschakeld die de cliënt hierbij voor langere tijd, zo nodig blijvend, ondersteunt

Wat gaan we doen? 

Samen met de cliënt wordt planmatig en gefaseerd gewerkt aan het organiseren en uitvoeren van huishoudelijke taken. De thuisbegeleider leert de cliënt vaardigheden door voorbeeldgedrag en samen doen. Daarbij geeft hij uitleg op het niveau van de cliënt, en motiveert en stimuleert hij de cliënt om taken zelf op te pakken.

Activiteiten tijdens deze vorm van thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Inzicht in de bestaande situatie verkrijgen, bijvoorbeeld doordat cliënt een week bijhoudt welke activiteiten hij onderneemt
  • Samen met de cliënt de taakverdeling in het huishouden bespreken en een plan maken in de vorm van een dag- en weekschema, met daarin de verschillende uit te voeren huishoudelijke taken
  • Samen met de cliënt wekelijks de werkafspraken bespreken en deze eventueel bijstellen
  • Tijdelijk overnemen en overdragen van huishoudelijke vaardigheden
  • Voorlichting geven over veiligheid en hygiëne
  • Verwijzen naar en aanvragen van huishoudelijke ondersteuning als cliënt bepaalde taken niet kan uitvoeren en er geen mantelzorgers of anderen zijn die deze taken kunnen uitvoeren
  • Zo nodig bijtijds een vervolgindicatie aanvragen