Rapportage in het kader van ketensamenwerking

Voor wie?

Ketenpartners met observatie-/rapportagevragen over een cliënt in het kader van hun werkzaamheden of door hen te nemen beslissingen, bijvoorbeeld:

  • Het tot stand komen van een bezoekregeling
  • Het uitvoeren van een AMK-onderzoek
  • Of een psychogeriatrisch onderzoek

Wat willen we bereiken?

De aanvrager kan zijn werkzaamheden uitvoeren en beslissingen nemen op basis van relevante en feitelijke informatie.

Setting

De observatievragen worden uitgevoerd in de leefomgeving van de cliënt/bij de cliënt thuis. De rapportage wordt geschreven op het kantoor van de thuisbegeleider of bij cliënt thuis. De duur en frequentie zijn afhankelijk van de vraag van de ketenpartner.

Werkwijze/activiteiten

De thuisbegeleider verzamelt informatie waarin – afhankelijk van de vraag – een selectie van onder andere de volgende thema’s aan de orde is: leefomstandigheden, inschatten van de veiligheid van de situatie, pedagogische vaardigheden, congruent gedrag, psychiatrische problemen, leerbaarheid van cliënt.

Activiteiten kunnen zijn:

  • Rapportagevragen met ketenpartner bespreken en afstemmen hoe de samenwerking zal verlopen
  • Met cliënt bespreken in welk kader een rapportage wordt opgesteld
  • Participerend observeren en informatie verzamelen
  • Een observatieverslag maken
  • De rapportage aan cliënt laten lezen, waarbij hij zijn reactie kan geven op het gerapporteerde. Deze reactie wordt toegevoegd aan de rapportage.

Aanvullende informatie

De verwijzer/ketenpartner stelt in principe de cliënt op de hoogte van de opdracht tot observatie/rapportage. In vrijwel alle gevallen is goedkeuring van cliënt nodig. Alleen bij een rapportage aan het AMK wordt ook zonder goedkeuring van cliënt gerapporteerd.

Randvoorwaarde

De thuisbegeleider heeft actuele kennis van privacywetgeving.