Verhuizen naar een verpleeg-, verblijf- of verzorgingshuis

“Ik vond het vreselijk om te moeten verhuizen. Niet alleen moest ik weg van mijn eigen plek, maar er moest ook zoveel geregeld worden. Mijn kinderen wonen te ver weg dus ik ben blij dat de thuisbegeleider me met iedere stap geholpen heeft.”
– Annie, 86 jaar

Voor wie?

Cliënten die intramurale zorg nodig hebben in een verzorgings-, verpleeg- of verblijfhuis. Dit kunnen ouderen zijn, maar ook cliënten met een stoornis, handicap of beperking.

Wat willen we bereiken?

Het doel van dit type thuisbegeleiding is ervoor te zorgen dat de cliënt een plek heeft in een zogenaamde intramurale setting. En dat alle benodigde administratieve zaken daaromheen geregeld zijn. De thuisbegeleider komt hiervoor bij de cliënt thuis en later ook op de nieuwe plek.

Wat gaan we doen?

Als duidelijk wordt dat een cliënt (misschien tijdelijk) naar een intramurale setting zal gaan, wordt samen met de cliënt en eventueel diens omgeving besproken wat de behoeften en wensen zijn. Vervolgens wordt in overleg met de cliënt en de betrokkenen de overgang naar de verblijfssituatie gerealiseerd.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding en de overstap kunnen zijn:

  • De veranderde situatie en de veranderende (zorg-)behoefte constateren
  • Motiveren en ondersteunen bij het maken van een keuze voor een specifieke verblijfslocatie
  • Informatie en advies geven aan mantelzorgers
  • Ondersteunen bij het aanvragen en aanmelden
  • Voorbereidingen treffen voor de overgang naar de nieuwe verblijfslocatie
  • Met de betreffende instelling de samenwerking en taakverdeling afstemmen
  • Het netwerk van cliënt(systeem) inschakelen bij de voorbereiding
  • Meegaan naar en helpen wennen in de nieuwe verblijfslocatie
  • Zo nodig bewindvoering en mentorschap aanvragen, in overleg met de betrokken instellingen

Aanvullende informatie

Eventueel levert thuisbegeleiding de overbruggingszorg in het kader van het vastgestelde zorgzwaartepakket. Dit gaat in overleg met de voorkeursinstelling. De thuisbegeleider is dan bijvoorbeeld de eerstverantwoordelijke en coacht de verzorgende.