Voor wie?

Thuisbegeleiding is er voor kwetsbare mensen die de regie over hun dagelijks leven kwijt zijn en die niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Risico- en multiproblemgezinnen
  • Mensen met een (verstandelijke) beperking
  • Langdurig werklozen
  • Mensen met psychische/psychiatrische klachten
  • Mensen met verslavingsproblemen
  • Mantelzorgers die ontlast moeten worden

De doelgroepen van Maatzorg

Maatzorg richt zich in brede zin op kwetsbare mensen en gezinnen. Deze doelgroep is onder te verdelen in drie categorieën van kwetsbare mensen van alle leeftijden:

  • (Risico)gezinnen
  • Mensen met psychiatrische problemen
  • Overige kwetsbare mensen

Alle doelgroepen kennen een (tijdelijke) beperkte zelfredzaamheid en hebben onvoldoende regie over het dagelijks leven. Soms valt een cliënt onder meerdere doelgroepen tegelijkertijd.

(Risico)gezinnen

Gezinnen die voor thuisbegeleiding door Maatzorg in aanmerking komen, kenmerken zich door (tijdelijk) tekortschietende pedagogische vaardigheden. Dit kunnen gezinnen zijn waar lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking van de opvoeder(s) een rol spelen. Het kunnen echter ook gezinnen zijn waarbij (psychische) beperkingen en/of gedragsproblemen van de kinderen voorop staan. In veel gezinnen spelen de problemen op meerdere levensgebieden en is er sprake van complexe problemen. In dat geval zijn er vaak meerdere disciplines van verschillende organisaties betrokken bij het gezin.

Mensen met psychiatrische problemen

Een andere groep betreft mensen met chronische of tijdelijke psychiatrische problemen, die ambulant of in deeltijd behandeld worden. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag van de cliënt, wordt er samen met de cliënt gewerkt aan het aanbrengen van structuur. Dit kan verschillende levensgebieden en activiteiten betreffen, zoals leven volgens een min of meer normaal dag- en nachtritme, een huishouding voeren, de financiën op orde houden en functioneren in een sociaal netwerk.

Overige kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen kunnen om uiteenlopende redenen behoefte aan thuisbegeleiding hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, beginnende dementie of verslavingsproblematiek. Ook alleenstaande ouderen met beperkingen of mensen met cultuurgebonden aanpassingsmoeilijkheden vallen binnen deze doelgroep. Isolement speelt hier vaak een grote rol, waardoor verslechtering eerder niet opgemerkt is en lichamelijke en/of psychische achteruitgang bijdraagt aan een zorgelijke situatie.

Een specifieke groep vormen de zogenaamde zorgmijders. Zij worden door derden onder de aandacht gebracht bij hulpverlenende instanties. Dat kan zijn om vanwege verwaarlozing, overlast en/of gevaarlijke situaties voor henzelf of de omgeving. Deze mensen vragen zelf niet om hulp, maar hebben dit in de ogen van anderen wel nodig. Maatzorg probeert een ingang te vinden, contact te maken, vertrouwen te winnen en op die manier aan te sluiten bij een cliënt en diens situatie.

Maatzorg biedt begeleiding bij:

De thuisbegeleider komt op basis van een indicatie wekelijks een aantal uren bij de cliënt thuis. Samen gaan zij aan de slag met de doelen die zijn gesteld in het begeleidingsplan.

Ervaringen van anderen

Lees de verhalen van cliënten die met Thuisbegeleiding vooruit geholpen zijn.